Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje

Lovorka Horvat
Pročelnica
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje
T: +385 42 394 101

 

 • obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite i javnog zdravlja,
 • prati nadzire poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
 • utvrđuje kriterije, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
 • obavlja financijsko-administrativne poslove oko korištenja sredstava za decentralizirano financiranje županijskih zdravstvenih i socijalnih ustanova
 • predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
 • aktivno surađuje sa županijskim ustanovama zdravstva i socijalne skrbi u prijavi, izradi i praćenju projekata sufinanciranih iz fondova EU i državnih tijela koje provode ustanove,
 • rješava u prvom stupnju u upravnom postupku za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom, beskućnicima te usluga pomoći u kući fizičkih osoba kao profesionalne djelatnosti i za priznavanje prava na naknadu troškova ogrjeva
 • rješava u prvom stupnju u upravnom postupku o pravu na novčanu pomoć, sukladno posebnoj odluci Skupštine,
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja socijalne skrbi, u skladu sa zakonom,
 • obavlja stručne poslove te koordinaciju oko izrade i donošenja strateških dokumenata iz nadležnosti Odjela
 • obavlja upravne i stručne poslove za davanje koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na području Županije, praćenje rada koncesionara, upisa koncesijskih ugovora u registar i priprema propisana izvješća,
 • predlaže mjere za svrsishodno upravljanje i raspolaganje nekretninama županijskih zdravstvenih i socijalnih ustanova,
 • obavlja administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima, osnivaju za područje zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i civilnog društva
 • provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • organizira manifestacije i sajmove vezane uz zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, a koji su od posebnog značaja za Županiju,
 • surađuje s udrugama u provedbi djelatnosti od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • obavlja stručne i organizacijske poslove za tijela Županije za razvoj civilnog društva i unapređuje suradnju s nevladinim i civilnim udrugama te predlaže mjere i aktivnosti za  njihov  razvoj,
 • pomaže radu Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i potiče razvoj na zakonskoj i programskoj  razini,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana, prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.