Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:-zgradu mješovite namjene (stambeno poslovna) - zgradu koja ima više samostalnih uporabnih cjelina (stanova i poslovnih prostora,)

Katastarska čestica k.č.br. 1334 k.o. Novi Marof (Novi Marof, Varaždinska 19)

Podnositelj zahtjeva: GP STANORAD d.o.o., HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, OIB 28410884585

DATUM OBJAVE: 08.04.2019.