Službeni internet portal Varaždinska županija

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je radno tijelo Županijske skupštine, osnovano njenom Odlukom od 20. listopada 2005. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 27/05), a temeljem odredbe članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04 i 37/08).
Povjerenstvo ima sedam članova, koji su temeljem javnog poziva imenovani Odlukama Županijske skupštine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 6/11 i 2/12) iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.
Rad Povjerenstva temelji se na prioritetnim ciljevima i područjima djelovanja koje je Povjerenstvo utvrdilo na početku svojeg mandata, a koji su određeni prema promicanju prava pacijenata, stvaranju pretpostavki za unapređenje zaštite prava pacijenata, pružanju informacija i savjetovanju o pravima pacijenata.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove i zadaće:

  • prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije,
  • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije,
  • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koji mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
  • podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
  • obavještava javnost o povredama prava pacijenata.

Organizacija i način rada Povjerenstva pobliže je uređena Poslovnikom o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji, KLASA: 501-01/05-01/3, URBROJ: 2186/1-09/1-05-7, donesenim na sjednici, održanoj 8. prosinca 2005. godine.

Sukladno članku 35. Zakona o zaštiti prava pacijenata, pacijent koji smatra da mu je povrijeđeno pravo utvrđeno ovim Zakonom ima pravo usmeno ili pisanim putem sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti izjaviti pritužbu ravnatelju zdravstvene ustanove, upravi ili osobi ovlaštenoj za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnom zdravstvenom radniku.
Ako ravnatelj zdravstvene ustanove, uprava ili osoba ovlaš¬tena za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatni zdravstveni radnik ne obavijesti pacijenta u roku od osam dana od dana izjavljene pritužbe o mjerama poduzetim povodom pritužbe ili ako nije zadovoljan poduzetim mjerama pacijent ima pravo podnijeti pritužbu Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji u pisanom obliku, dostavom na adresu:

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
FRANJEVAČKI TRG 7
42000 VARAŽDIN